• Wij geven onderwijs 
vanuit het Hart
  • Leren voor 
het leven
  • Wij hebben een 
katholieke identiteit
  • Wij bieden
Daltononderwijs
  • Wij leren van 
en met elkaar
  • Wij gaan voor
bewust leven
  • Wij vieren 
het leven
  • Samen leven en 
samen leren

Wij geven onderwijs
vanuit het Hart

Leren voor
het leven

Wij hebben een
katholieke identiteit

Wij bieden
Daltononderwijs

Wij leren van
en met elkaar

Wij gaan voor
bewust leven

Wij vieren
het leven

Samen leven en
samen leren

OUDERVERENIGING

De Oudervereniging is een zelfstandige organisatie met leden (ouders)en een bestuur. Leden kiezen er voor om lid te worden van de vereniging en betalen als lid contributie voor de activiteiten die de vereniging organiseert.
 
Wanneer ouders hun kind aanmelden op onze school kunnen ze zich middels een formulier aanmelden voor het lidmaatschap van de Oudervereniging. Leden van de Oudervereniging kiezen uit hun midden een bestuur. De leden zijn contributie verschuldigd: de ouderbijdrage. Tijdens de jaarlijkse (ALV) legt het bestuur verantwoording af voor haar beleid. Door een onafhankelijke kascommissie wordt controle uitgeoefend op de in- en uitgaande geldstromen. Het bestuur van de Oudervereniging vergadert eenmaal per maand. Deze vergaderingen worden bijgewoond door een afgevaardigde van het team.
 
Doelstelling en taak
Het bestuur van de Oudervereniging behartigt de belangen van kinderen en ouders. Om dit doel te verwezenlijken worden door de het bestuur de volgende taken uitgevoerd:
-  het behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders;
-  het bevorderen van de contacten tussen de ouders en het team;
-  het innen en beheren van de ouderbijdrage;
-  het organiseren van de oud-papierinzameling en het beheren van de inkomsten hieruit;
-  het mede organiseren en financieren van allerlei activiteiten op school.


 

St. Jozefschool     van Dekemalaan 2, 8442 BC Heerenveen     t 0513 - 62 27 14     school@jozefheerenveen.nl