• Wij geven onderwijs 
vanuit het Hart
  • Leren voor 
het leven
  • Wij hebben een 
katholieke identiteit
  • Wij bieden
Daltononderwijs
  • Wij leren van 
en met elkaar
  • Wij gaan voor
bewust leven
  • Wij vieren 
het leven
  • Samen leven en 
samen leren

Wij geven onderwijs
vanuit het Hart

Leren voor
het leven

Wij hebben een
katholieke identiteit

Wij bieden
Daltononderwijs

Wij leren van
en met elkaar

Wij gaan voor
bewust leven

Wij vieren
het leven

Samen leven en
samen leren

Welkom op IKC Sint Jozef!

Op ons IKC is ieder kind welkom. Wij geven uw kind de tijd en de ruimte om te groeien in een omgeving waar een brede en persoonlijke ontwikkeling van kinderen van 2 tot 13 jaar voorop staat. Wij bieden onderwijs en opvang vanuit het hart!

Heeft u interesse in ons kindcentrum? Kom gerust langs of neem contact op met Annemieke Kok, directeur van Kindcentrum Sint Jozef.

Wij zijn een kindcentrum

IKC Sint Jozef is een Integraal Kindcentrum. Dat wil zeggen dat alle partijen die samenwerken in ons gebouw dat doen met dezelfde visie en uitgangspunten. Hierdoor zijn er duidelijke doorgaande lijnen vanaf het eerste begin als uw kind als tweejarige bij ons start tot aan het moment dat uw kind de basisschool verlaat.

De partijen die binnen ons IKC samenwerken zijn de Sint Jozefschool (onderdeel van de Bisschop Möller Stichting), Kinderwoud (peuteropvang en BSO) en Caleidoscoop (Huiskamerproject na schooltijd).


Katholiek onderwijs

Katholiek onderwijs

Wij zijn een katholieke school, waarbij ieder kind en iedere ouder welkom is! Het vormen van een hechte gemeenschap waarbinnen iedereen gezien wordt, is belangrijk voor ons.

Wij vinden het van grote waarde dat onze leerlingen en hun ouders niet allemaal hetzelfde geloven of uit dezelfde cultuur komen. Kinderen leren zichzelf namelijk het beste kennen, wanneer ze het verschil tussen zichzelf en de ander zien. Praten met mensen die iets anders denken of geloven dan jij, geeft je bovendien de kans om na te denken over je eigen mening en die van de ander. In te zien dat je soms op heel veel verschillende manieren over hetzelfde kunt denken en dat die ene waarheid niet bestaat.

Dalton onderwijs

Wij zijn sinds 2004 een Daltonschool. Dit houdt in dat de hieronder genoemde uitgangspunten centraal staan. Bij alle leer- en vormingsgebieden houden we rekening met deze uitgangspunten. Niet alleen de manier van lesgeven is Dalton gericht, ook het gebruik van de methoden en zeker de aanschaf van nieuwe leer- en hulpmiddelen staan in het teken van de Daltonuitgangspunten.
 
Van leerkrachten en ouders verwachten wij een manier van omgaan met elkaar (en speciaal met de kinderen) die recht doet aan de Daltonvisie.
 
Dalton Kernwaarden:
 
1.    Vrijheid en Verantwoordelijkheid
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.
 
2.    Zelfstandigheid
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.
 
3.    Samenwerken
Een daltonschool is een leeromgeving waar leerlingen iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren
 
4.    Effectiviteit
We geven de kinderen omwille van de efficiency, verantwoordelijkheid in handen. Als kinderen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren dan wordt het onderwijs veel effectiever. Effectiever dan het stilzit- en luisteronderwijs dat ooit kan zijn.
 
5.    Reflectie
Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op onze school belangrijk. De kinderen maken vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd.
 

disclaimer

Onder de aanduiding IKC verstaat de Bisschop Möller Stichting (BMS) een voorziening, waarin onderwijs en opvang op afgestemde wijze wordt aangeboden, zulks met onverkort behoud van hun zelfstandigheid en derhalve met integraal behoud van eigen taken en verantwoordelijkheden. De BMS en de betreffende kinderopvangpartner zijn niet aansprakelijk voor elkaars handelingen en verplichtingen, noch voor handelingen en verplichtingen die onder de aanduiding van de naam van het IKC door de ander zouden zijn verricht of aangegaan.

St. Jozefschool     van Dekemalaan 2, 8442 BC Heerenveen     t 0513 - 62 27 14     school@jozefheerenveen.nl